[Carte. Map. Chart]. Ikeda (Tōritei). Shujin (Kosei) (1)